Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jumping Spirit Rope Webshop Almere

Per. 01-01-2012

 1. Definities
 2. Algemeen
 3. Aanbiedingen en offertes
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
 5. Uitvoering van de overeenkomst
 6. Levering
 7. Onderzoek, reclames
 8. Vergoedingen, prijs en kosten
 9. Betaling
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Garantie
 12. Incassokosten
 13. Opschorting en ontbinding
 14. Aansprakelijkheid
 15. Risico-overgang
 16. Overmacht
 17. Vrijwaringen
 18. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 19. Geschillen
 20. Toepasselijk recht

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

2. Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de websites van gebruiker.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.3 Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van ons aanbod op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via onze websites, per e-mail, per fax of per telefoon.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

5.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

6. Levering

6.1 Levering geschiedt af magazijn van gebruiker.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt gebruiker de wijze van verzending. In geval gebruiker de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van gebruiker. De koper draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.3 De levertermijn is binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, mits de goederen op voorraad zijn, er geen vertraging bij de vervoerder is, en de betaling van de koper tijdig bij gebruiker binnen is. Wanneer er bij de vervoerder vertraging ontstaat buiten schuld van de gebruiker zal door de gebruiker een "wachttijd" van 10 werkdagen in acht worden genomen om te kunnen onderzoeken waardoor deze vertraging is ontstaan. Voor goederen die niet op voorraad zijn geldt een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien een artikel niet meer leverbaar is zal de koper hierover binnen 72 uur na bestelling geïnformeerd door de gebruiker.

6.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens gebruiker. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

6.5 Na ontvangst van de goederen heeft koper binnen 8 dagen, zonder opgave van redenen, het recht de overeenkomst te ontbinden en het product, mits ongeopend en ongebruikt, te retourneren. De retour verzendkosten komen daarbij voor rekening van koper. Ook eventuele restockingskosten die de fabrikant/ importeur in rekening brengt dienen door koper voldaan te worden. Koper krijgt vervolgens het aankoopbedrag (minus de verzendkosten en restockingskosten) binnen 14 dagen teruggestort.

6.6 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

6.7 Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

6.8 Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.9 Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6.10 Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

6.11 Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

7. Onderzoek, reclames

7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden. De kleuren van de producten zoals op de website te zien, zijn onder voorbehoud. Er kan een verschil in tint zitten in de kleur zijn tussen hetgeen de koper op het computerscherm ziet en hetgeen geleverd wordt. Dit is dan ook geen grond voor reclame.

7.2 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen drie dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel zichtbaar gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan gebruiker kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt gebruiker geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.

7.3 Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

7.4 Indien een reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, heeft gebruiker het recht te hare keuze:

 • A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
 • B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan gebruiker worden afgegeven;
 • C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

7.5 De koper dient in een voorkomend geval gebruiker onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

7.6 Eventuele terugzending van zaken van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Gebruiker aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door gebruiker op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin gebruiker deze zaken aan de koper afleverde.

8. Vergoedingen, prijs en kosten

8.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de websites van de gebruiker. Deze zijn echter onder voorbehoud van prijswijzigingen en drukfouten. Alle prijzen op de websites van de gebruiker zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.2 Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

8.3 Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

8.4 Producten van gebruiker worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van gebruiker. Indien deze prijzen afwijken van de prijzen op de datum van totstandkoming van de overeenkomst zal de koper hierover voor verzending van de goederen door gebruiker worden geïnformeerd.

8.5 De verzendkosten zoals op de website vermeldt gelden voor binnen Nederland.

Bij verzending naar het buitenland wordt het op dat moment bij PostNL (voormalig TNT/TPG) tarief voor dat pakket naar die locatie extra in rekening gebracht.

9. Betaling

9.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:

 • A: Vooruitbetaling: De goederen worden verstuurd zodra het factuurbedrag op rekening van gebruiker wordt bijgeschreven;
 • B: Rembours: Koper betaalt het factuurbedrag bij aflevering van de goederen aan de betreffende vervoerder;
 • C: Elektronisch: Koper doet betaling via het Mollie/iDEAL/PayPal systeem dat direct koppelt aan het internetbankierprogramma van koper voor een online aankoop.

9.2 Niet tijdige betaling geeft gebruiker het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.3 In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

9.4 Indien goederen door gebruiker aan koper op rekening worden geleverd dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10.2 De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.4 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.5 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

11. Garantie

11.1 Gebruiker staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

11.2 Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan gebruiker verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie ­worden voor rekening van gebruiker zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

11.3 Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

11.4 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door gebruiker op te geven adres.

11.5 Voor zaken met een door andere dan gebruiker bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

11.6 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

 • A: indien de koper de zaken heeft verwaarloosd;
 • B: indien de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens gebruiker zijn verricht;
 • C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
 • D: indien het product niet op de gebruikelijke wijze is onderhouden;
 • E: indien het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
 • F: indien het product wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde media;
 • G: indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld;
 • H: indien de producten onderhevig zijn geweest aan oneigenlijk gebruik;
 • I: indien de producten zich niet meer in de origineel geleverde staat bevinden;
 • J: indien geleverde halffabricaten (zoals handvatten) zijn toegepast of gebruikt op een niet gangbare wijze;
 • K: indien de producten maatwerk zijn naar aanleiding van specifieke wensen en/of vragen van de koper;
 • L: slijtage als gevolg van normaal gebruik alsmede slijtage door onjuist gebruik en onjuiste behandeling.

11.7 De onder 11.1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

11.8 De onder 11.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na levering. Voor een aantal producten kunnen afwijkende garantietermijnen gelden.

12. Incassokosten

12.1 Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van Euro 50,00.

12.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

12.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

12.4 Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

13. Opschorting en ontbinding

13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • A: koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • B: na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • C: koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

13.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

14. Aansprakelijkheid

14.1 Gebruiker, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke koper of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

14.2 Onverminderd het vorenstaande is gebruiker in ieder geval nimmer aansprakelijk:

 • A: wegens niet, of niet tijdige levering;
 • B: voor gegevens in website, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d;
 • C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
 • D: indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
 • E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in gebruikers bedrijfsruimte bevinden;
 • F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 • G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
 • H: voor schade veroorzaakt door geleverde software.

14.3 Indien gebruiker in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt gebruiker slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.4 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is gebruiker nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

14.5 De koper zal gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens gebruiker.

14.6 De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

14.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15. Risico-overgang

15.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

16. Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

16.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

17. Vrijwaringen

17.1 De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

18.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

18.4 Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.5 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. Geschillen

19.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

20. Toepasselijk recht

20.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.To all legal agreements between parties Dutch law is exclusively applicable thereby excluding the Convention on the lnternational Sale of Goods.

20.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.